Senior mærker

Færdighedsmærkerne er de mærker, hvor man arbejder med en bestemt færdighed og udvikler denne. Disse mærker er de tidligere firkantede blå mærker, som er blevet tegnet om, så de nu er blevet sekskantede og med brun baggrund, dog har vi hos Thor Lange stadig en del af de gamle mærker.

Her ses de mærker som vi arbejder med som senior.


Bag masken
Paletten

Det er vigtigt, at den enkelte tør være sig selv i seniorpatruljen. Ved at udfordre sig selv og hinanden gennem en fantasiramme kommer man tættere på, hvem man selv er, og hvordan man indgår i patruljens fællesskab.

I senioralderen er den enkelte ved at finde frem til, hvem han eller hun er, og hvad der adskiller ham eller hende fra andre.

I en fantasiramme, hvor man påtager sig en rolle, tør man ofte mere, end hvis man er sig selv, og de enkelte karaktertræk bliver mere markante, så forskelligheden træder tydeligere frem.

Print Friendly, PDF & Email

Bålkok

Spejderne lærer at udnytte bålet til forskellige former for madlavning.

Spejdermad er ikke kun noget, der koges i en gryde. Det kan også være lavet i ovn, på spid, på sten eller i gløderne. Det afprøver spejderne gennem aktiviteterne.

Print Friendly, PDF & Email

Dagbog

Det, at skrive dagbog, er en gammel spejdertradition. Tidligere blev der både på forsiden og i de enkelte beskrivelser inde i dagbøgerne ofte gjort meget ud af udsmykningen.

Periodemærket Dagbog sætter fokus på den gamle tradition med at skrive dagbøger. Mærket tages af en patrulje i fællesskab. Det er altså ikke et mærke man kan tage individuelt.

Læs mere om periode mærket Dagbog her: https://spejdernet.dk/badges/dagbog/

Print Friendly, PDF & Email

Empatiguide
Paletten

Seniorspejderne skal have kendskab til udsatte grupper i samfundet og vores fælles sociale ansvar for at hjælpe andre. Seniorspejderne skal med mærket få en forståelse for, hvad der skaber socialt udsatte eller humanitære kriser. De skal få forståelse for, hvordan de kan hjælpe.

At hjælpe socialt udsatte er et fælles ansvar. Seniorspejderne skal gøre en indsats, fx gennem organisationer og grupper (ofte frivillige), som gør en social indsats. Respekt handler ofte om forståelse. Uden forståelse kan det være svært at se, at man skal og bør hjælpe andre.

Seniorspejderne skal desuden på egen krop prøve at være ”udsat” og at engagere sig i humanitært arbejde lokalt eller globalt.

Print Friendly, PDF & Email

En tro

Spejderne får viden om og erfaring med den kristne tro, så de selv kan tage stilling til den åndelige dimension i spejderarbejdet.

Som medlemmer af KFUM-Spejderne, der er knyttet til folkekirken, er det vigtigt at kende værdierne i kristendommen og forholde sig til dem.

Print Friendly, PDF & Email

Flaget

Spejderne lærer at håndtere flaget rigtigt, når det hejses, tages ned og opbevares, og de lærer at bruge en fane korrekt.

Dannebrog er en del af vores fælles kultur, og blandt spejdere er det en tradition, at flaget hejses på lejr. Ligeledes bruger vi Dannebrog som faner ved ceremonier, og der findes regler for, hvordan både faner og flag skal bruges.

Print Friendly, PDF & Email

Førstehjælp

Spejderne lærer at yde grundlæggende førstehjælp.

Spejdere skal kunne klare sig selv og hjælpe andre ved ulykker. Ofte foregår ture på steder, hvor det er nødvendigt at kunne klare sig selv.

Print Friendly, PDF & Email

Idémaskinen
Paletten

Spejderne skal lære om processer, der kan anvendes til at skabe og udvikle ideer. De skal afprøve processerne og se, hvilke der virker for dem. Spejderne skal også træne deres evne til at tænke ud af boksen.

Der er ingen facitliste på spejderarbejde. Det handler om learning by doing, men det bliver nemmere at udvikle ideer og vælge dem, der virker bedst ved at bruge nogle afprøvede metoder til idegenereringen.

Når en ide skal videreudvikles til aktiviteter, skal man udfordre sig selv, og det er i orden at stræbe højt. Men samtidig skal man kende sine egne og patruljens styrker og svagheder, så man får et resultat, man er tilfreds med.

Print Friendly, PDF & Email

Internationalt

Spejderne får forståelse af den internationale dimension i spejderbevægelsen.

Spejderbevægelsen er verdensomspændende, og grundlaget for spejderarbejdet er det samme, uanset hvilken verdensdel vi kommer fra. Gennem kontakter med udenlandske spejdere øges den mellemfolkelige forståelse.

Print Friendly, PDF & Email

Jeg spejder
Paletten

Seniorspejderne skal gøre sig klart, hvad spejderarbejde er, og hvad den enkelte og samfundet får ud af spejderarbejdet.

Det danner udgangspunkt for et projekt, hvor seniorspejderne gennem aktiviteter skal vise andre, hvad det vil sige at være spejder.

Seniorspejderne skal planlægge, gennemføre og evaluere en aktivitet for andre.

Aktiviteterne, som seniorspejderne planlægger, skal være attraktive for ikke-spejdere og give et nutidigt billede af, hvad spejderarbejde er.

Gennem arbejdet med mærket skal spejderne blive bevidste om værdierne i spejderarbejdet og dets betydning for samfundet og dem selv.

Print Friendly, PDF & Email

Knobbinder

Spejderne lærer at binde knob og besnøringer, som anvendes til spejderaktiviteter og i hverdagen.

Spejderne skal være i stand til at bygge og reparere ting i hverdagen og på lejr. De skal kunne vælge de rigtige materialer og hensigtsmæssige knob og besnøringer til arbejdet.

Print Friendly, PDF & Email

Kommunikation

Spejderne lærer at kommunikere på forskellige måder, både med og uden ord.

Kommunikation er afgørende for at kunne samarbejde med andre, uanset om kommunikationen er forståelig for alle eller kun for dem, der kender sproget. Det kræver desuden god kommunikation ikke at blive misforstået.

Print Friendly, PDF & Email

Kulsø

Spejderne lærer de grundlæggende teknikker til at samle træ uden brug af søm, skruer eller tovværk.

Spejderne får kendskab til værktøj, teknikker og præcisionshåndværk, så de kan lave brugsgenstande.

Print Friendly, PDF & Email

Målretter
Paletten

Seniorspejderne forbereder og gennemfører en fælles fysisk udfordring.

Patruljen fokuserer undervejs på, hvordan den enkelte seniorspejder håndterer følelser under pres, i med- og modgang, og hvor vigtigt det er, at alle bidrager til det fælles mål, uanset personlige forskelligheder.

Seniorspejderne bliver i stand til at flytte deres egne grænser med lidt træning og fælles anstrengelse. Seniorpatruljens medlemmer skal give sig selv en stor, fælles udfordring, tilrettelægge og gennemføre fysisk træning før udfordringen og reflektere over reaktioner og resultater, når udfordringen er gennemført.

For at øge chancen for succes gennemfører patruljen inden udfordringen aktiviteter, som styrker patruljens samarbejde, patruljeånd og mentale sundhed.

Print Friendly, PDF & Email

Netspejd

Spejderne lærer at bruge teknologi i det lokale spejderarbejde og i mødet med andre spejdere.

Teknologi er en del af hverdagen, og det skal også være en naturlig del af spejderarbejdet.

Print Friendly, PDF & Email

Orientering

Spejderen lærer at orientere sig på kendte og ukendte steder og finde og vise vej.

Det er vigtigt for alle at kunne orientere sig, men særligt vigtigt for spejdere, der færdes i naturen, hvor der ikke umiddelbart er skiltning eller nogen, man kan spørge om vej.

Print Friendly, PDF & Email

Spis smart
Paletten

Seniorspejderne skal forholde sig til, hvad de spiser. De får indblik i, hvordan råvarerne er produceret, og hvordan fremstillingen er med til at påvirke miljøet og dem selv.

Der er mange vaner forbundet med, hvad vi spiser. Seniorspejderne bliver bevidste om, at der ligger en lang produktionsproces og ofte også transportproces bag de fleste råvarer, og at den proces kan være forskellig for produkter, der er stort set ens.

Der sættes fokus på, at der er sæsoner for frugt og grønt. Ligeledes skærpes opmærksomheden på at mindske madspild.

Print Friendly, PDF & Email

Storpionering

Spejderne lærer at planlægge og bygge et stort bygningsværk og tage højde for sikkerheden.

Spejderne lærer at planlægge og gennemføre et komplekst projekt, der giver et konkret resultat.

Print Friendly, PDF & Email

Team play
Paletten

Spejdere indgår i mange relationer eller teams som spejdere, i skolen og på jobbet. Enhver, som indgår i et team, har et ansvar for, at teamet fungerer, og at beslutninger træffes demokratisk. Spejderne skal kende deres ansvar over for de andre medlemmer i teamet, og de skal vide, hvad der skal til, for at teamet fungerer.

Spejderne skal arbejde med forskellige roller i et team. De skal forstå, hvordan et team fungerer. Spejderne skal vide, at de hver især har et ansvar for de grupper, som de involverer sig i. Hvilke signaler sender de til deres teammedlemmer? Spejderne skal holde en konstruktiv og åben dialog for at fremme teamsamarbejdet, både i det, der bliver sagt og gennem kropssproget.

Print Friendly, PDF & Email

Tro på det
Paletten

Seniorspejderne skal arbejde med de kristne værdier. De skal finde frem til, hvad kristendommen har til fælles med andre trosretninger, og hvad der adskiller dem. Derigennem skal spejderne forholde sig til deres egen tro.

Det at forholde sig til tro er en central del af verdensspejderbevægelsen. KFUM-Spejderne er knyttet til folkekirken, men vi har meget tilfælles med andre trosretninger. Spejderne skal udforske forskellige religioner og arbejde med, hvordan de agerer kristent.

Kultur og religion har tæt sammenhæng, og begge dele er med til at skabe vores værdier. Tro er med til at præge vores liv både samfundsmæssigt og personligt.

Print Friendly, PDF & Email

Troubadur

Spejderne lærer at udtrykke sig og lede andre i sang, musik og leg.

Sang og musik skaber sammenhold og udvikler kreativiteten hos patruljemedlemmerne. I trop-/senioralderen skal man være i stand til at påtage sig lederrollen, fx ved en fællessang.

Print Friendly, PDF & Email

Vildmark

Spejderne lærer at færdes sikkert i områder, hvor man skal være i stand til at klare sig under alle forhold, og de gennemfører en vildmarkstur, fx vandring, kanotur, skitur eller mountainbike.

En spejdertur i vildmarken kræver, at deltagerne er i stand til at planlægge turen med træning, oppakning og madplaner. De skal også kunne håndtere sikkerhedsforhold og at handle rigtigt, hvis noget går galt.

Print Friendly, PDF & Email

Du kan læse mere om spejdernes færdigheds mærker her: https://spejdernet.dk/spejderliv/arbejdsprogram/faerdighedsmaerker/

Print Friendly, PDF & Email